Neonatologická klinika intenzívnej medicíny (NKIM) má v rámci Slovenska jedinečné
postavenie, ktoré vyplýva z dlhodobej úzkej spolupráce s národným centrom materno-
fetálnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava (Nemocnica akademika Ladislava
Dérera). Toto centrum je konziliárnym a koncovým pracoviskom pre komplikované a závažné
prípady z pôrodníctva pre všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na
Slovensku.
Časť tu narodených novorodencov je po pôrode transportovaná na naše oddelenie,
čím ho predurčuje k diagnostike a následnému riešeniu širokého spektra najnáročnejšej
novorodeneckej patológie. Na našej klinike ročne hospitalizujeme približne 500 pacientov, z nich viac ako polovica pochádza z mimo bratislavských krajov.
Naša klinika zároveň poskytuje starostlivosť pacientom, ktorí sú v NÚDCH hospitalizovaní z dôvodu exkluzívneho postavenia niektorých jej pracovísk. Takéto má napríklad Očná klinika v liečbe retinopatie nedonosených, či Centrum dedičných metabolických porúch v liečbe kritických stavov súvisiacich s vrodeným metabolickým ochorením.

Poskytujeme:

 • Všetky typy konvenčnej aj nekonvenčnej ventilácie
 • Liečbu inhalačným oxidom dusným
 • V spolupráci s DKC SR možnosť napojenia na ECMO (extrakorporálnu membránovú oxygenáciu) v liečbe reverzibilného pľúcneho zlyhania
 • Riadenú hypotermiu s „bed side“ monitoringom EEG
 • Peritoneálnu dialýzu v liečbe renálneho zlyhania, alebo ako eliminačnú metódu pri závažných vrodených chybách metabolizmu (ako jediné pracovisko na Slovensku)
 • Starostlivosť o deti s veľmi nízkou a extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • Systémovú trombolýzu u novorodenca v spolupráci s hematologickým oddelením
 • Starostlivosť o dieťa s onkologickým ochorením zisteným v novorodeneckom veku
 • Dlhodobú parenterálnu výživu
 • Pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca so závažnými vrodenými chybami uropoetického traktu, gastrointestinálneho traktu
 • Pred a pooperačnú starostlivosť o nedonoseného novorodenca s poškodením nezrelej sietnice (Oftalmologická klinika NÚDCH ako jediná realizuje diodlaserovú koaguláciu pre všetkých nedonosených novorodencov na Slovensku)
 • Diagnostiku a liečbu vrodených porúch metabolizmu (ako jediní na Slovensku)
 • Pred a pooperačnú starostlivosť o novorodenca s vrodeným alebo získaným hydrocefalom

Banka ženského a materského mlieka
Naša klinika má k dispozícii pasterizované ženské mlieko od vyšetrených zdravých darkýň.
Vedúci lekár, MUDr. Katarína Vicianová, je členom Národného výboru na podporu dojčenia pri MZ SR a Slovenského výboru pre UNICEF.

www.provita.sk, www.dojcenie.sk
E-mail: provita@gtinet.sk
poradenstvo: 0905 798 441

Ambulancia
Starostlivosť o u nás hospitalizované deti pokračuje v ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom. Zabezpečujeme dlhodobé sledovanie rizikových novorodencov v spolupráci s ostatnými špecialistami, podľa rizika a ochorenia dieťaťa. Vyšetríme v nej približne 5 tisíc detí ročne. Ambulancia úzko spolupracuje s ďalšími ambulanciami včasnej diagnostiky, kde pôsobí liečebný pedagóg a logopéd. Zabezpečuje tiež očkovanie vybraných detí proti RSV vírusom.

Neonatologická klinika intenzívnej medicíny na facebooku
Na sociálnej sieti facebook má naše oddelenie založenú otvorenú skupinu, ktorú tvorí toho času vyše 660 členov. Sú to rodičia našich bývalých, alebo terajších pacientov, priatelia a personál nášho oddelenia. Je to verejný priestor, ktorý rodičia môžu využiť na zdieľanie svojich príbehov a denných problémov, ako aj pochváliť sa svojimi pokrokmi, či odovzdať svoje skúsenosti. Rodičia tu nadväzujú priateľstva a navzájom sa podporujú. Je to miesto, kde môžu nájsť informácie, poradenstvo a rôzne formy podpory v zložitej životnej situácii.
https://www.facebook.com/groups/104976906208401/