ČLÁNOK I.
​NÁZOV A SÍDLO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
1.1 Názov občianskeho združenia: Krehké deti (ďalej tiež „OZ“)
1.2 Sídlo občianskeho združenia: Limbová 1, 833 40 Bratislava, SR (DFNsP Bratislava)
ČLÁNOK II.
POSLANIE A CIELE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
2.1 OZ je dobrovoľná, nezisková, nepolitická, nenáboženská organizácia, zameraná na tímovú spoluprácu v starostlivosti o kriticky chorých novorodencov.
2.1 Cieľom OZ je najmä:
2.2.1 Získať morálnu podporu odbornej i laickej verejnosti pre implementáciu najaktuálnejších liečebných metód a postupov.
2.2.2 Získať finančnú aj inú materiálnu pomoc na zabezpečenie adekvátnej starostlivosti na  odpovedajúcej technickej úrovni, s dostatočným personálnym obsadením.
2.2.3 Zabezpečiť potrebné kontinuálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti liečby kriticky chorých novorodencov
2.2.4  Podporovať rodiny s kriticky chorými deťmi a poskytovať informácie, poradenstvo a rôzne formy podpory v zložitej životnej situácii.
2.2.5 Sprostredkovať rodičom a zákonným zástupcom kontakty na osoby a inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti, organizovať stretnutia rodičov, príbuzných, širokej verejnosti a odborníkov so zameraním na dlhodobé zlepšenie kvality zdravia a života detí so závažným zdravotným postihnutím.
2.2.6 Spolupracovať odborníkmi z radov neonatológov, psychológov, detských neurológov, pediatrov a ďalších lekárskych profesií.
ČLÁNOK III.
​ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
3.1 Členstvo v OZ je dobrovoľné. Členom OZ sa môže stať fyzická a právnická osoba, ktorá má predpoklady podieľať sa na rozvoji činnosti OZ, súhlasí s týmito stanovami a bola za člena OZ prijatá spôsobom uvedeným v týchto stanovách.
3.2 Záujemca o členstvo v OZ môže podať na adresu sídla OZ prihlášku za člena OZ, v ktorej uvedie dôvody, prečo prejavuje záujem stať sa členom OZ. Prihláška tiež musí obsahovať výslovné vyhlásenie záujemcu o členstvo OZ, že bez výhrad súhlasí so stanovami OZ. Na prijatie za člena OZ neexistuje právny nárok.
3.3 O prijatí za člena OZ rozhoduje Správna rada OZ jednomyseľne. Záujemca o členstvo v OZ sa stáva členom OZ dňom nasledujúcim po dni, v ktorý Správna rada schválila (akceptovala) prihlášku, alebo v neskorší termín uvedený v prihláške záujemcu o členstvo v OZ.
3.4 Člen OZ:
a) má právo podieľať sa na činnosti OZ a využívať k tomu jeho zariadenia,
b) má právo voliť a byť volený od osemnásteho roku svojho veku do orgánov OZ,
c) rozhodovať prostredníctvom orgánov OZ o jeho činnosti,
d) má právo obracať sa na orgány OZ s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami s právom ich riešenia,
e) je povinný uhrádzať členské príspevky vo výške určenej správnou radou pre príslušný kalendárny rok, pokiaľ boli schválené,
f) má právo iniciovať činnosť združenia,
g) má právo byť informovaný o činnosti združenia.
3.5 Členstvo v OZ zaniká:
a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby s likvidáciou,
d) zánikom OZ.
3.6 Každý člen OZ je povinný:
a) aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
b) chrániť majetok OZ a starať sa o jeho zveľaďovanie,
c) dodržiavať tieto stanovy a plniť rozhodnutia prijaté orgánmi OZ.
3.7 Člen OZ môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek vystúpiť z OZ. Členstvo v združení zaniká dňom doručenia oznámenia člena o vystúpení zo združenia.
3.8 Ak sa dopustí člen OZ takého konania, ktoré je nezlučiteľné s jeho členstvom v OZ, môže Správna rada OZ rozhodnúť o jeho vylúčení. O vylúčení bude taký člen písomne vyrozumený. Členstvo zaniká dňom nadobudnutia doručenia rozhodnutia Správnej rady vylúčenému členovi.  Opätovné členstvo takéhoto člena je možné len so súhlasom členskej schôdze.
ČLÁNOK IV.
ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
4.1 Orgánmi OZ sú:
a) Členská schôdza OZ,
b) Správna rada,
c) Revízor.
4.2 Členská schôdza:
4.2.1 Členskú schôdzu zvoláva aspoň raz za rok predseda Správnej rady. Členskej schôdze sa majú právo zúčastniť všetci členovia OZ. Hlasovať na členskej schôdzi, voliť a byť volení do orgánov OZ môžu všetci členovia OZ. Zvolať členskú schôdzu môže tiež minimálne 20% členov OZ, pokiaľ predseda Správnej rady nezvolal členskú schôdzu do 90 dní od doručenia žiadosti minimálne 20% členov OZ na zvolanie členskej schôdze s uvedením navrhovaného programu.
4.2.2 Členská schôdza sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá sa doručuje všetkým členom OZ spravidla minimálne 30 dní pred plánovaným dňom konania členskej schôdze. V písomnej pozvánke musí byť doručený deň, hodina a miesto konania členskej schôdze a navrhovaný program členskej schôdze.
4.2.3 Do výlučnej kompetencie členskej schôdze patrí:
a) voľba členov Správnej rady OZ,
b) schvaľovať plán činnosti OZ,
c) schvaľovanie výsledkov hospodárenia OZ za kalendárny rok,
d) schvaľovanie zmien stanov OZ,
e) rozhodovanie o všetkých otázkach, ktoré si členská schôdza vyhradí.
4.2.4 Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomných minimálne  2/3 členov OZ. Rozhodnutie členskej schôdze je prijaté, ak za neho hlasovalo najmenej 2/3 členov OZ prítomných na členskej schôdzi.
4.3 Správna rada:
4.3.1 Správna rada je najvyšším výkonným orgánom OZ. Správna rada zároveň zodpovedá a dozerá na všetky úlohy súvisiace s činnosťou, financovaním a programom OZ. Správna rada vykonáva úlohy ktoré sú jej zverené týmito stanovami alebo rozhodnutím členskej schôdze.
4.3.2 Správna rada má troch členov, volených členskou schôdzou OZ. Správna rada volí zo svojich členov predsedu Správnej rady. Predseda Správnej rady je štatutárnym orgánom OZ. Iba predseda Správnej rady je oprávnený v mene OZ popisovať písomnosti, vrátane zmlúv, ak z týchto stanov alebo interných predpisov OZ nevyplýva inak. Tým nie je dotknuté právo predsedu Správnej rady splnomocniť tretiu osobu, aby konala v mene OZ. Predseda Správnej rady v lehote do 30 dní od vzniku svojej funkcie určí z členov Správnej rady svojho zástupcu, ktorý koná ako štatutárny zástupca združenia v prípadoch uvedených v týchto stanovách.
4.3.3 Správna rada sa stretáva aspoň do roka. Zasadnutie Správnej rady zvoláva písomnou pozvánkou predseda Správnej rady. Správna rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na prijatie rozhodnutia Správnej rady sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, pričom sa vždy vyžaduje súhlas predsedu Správnej rady. V prípade, ak Správna rada bude mať len dvoch členov (napr. z dôvodu vzdania sa funkcie alebo úmrtia), koná a rozhoduje v mene OZ sám predseda Správnej rady. V prípade, ak Správna rada nebude mať za akéhokoľvek dôvodu predsedu (napr. z dôvodu vzdania sa funkcie alebo úmrtia), koná a rozhoduje v mene OZ sám zástupca predsedu Správnej rady určený v zmysle bodu 4.3.2 tohto článku.
4.3.4 Funkčné obdobie členov Správnej rady je 5 rokov, pričom opätovné zvolenie sa pripúšťa. Funkčné obdobie členov Správnej rady je ohraničené vznikom a zánikom členstva v Správnej rade.
4.3.5 Členstvo v Správnej rade zaniká:
a) ukončením funkčného obdobia,
b) písomným oznámením o vzdaní sa funkcie,
c) úmrtím,
d) zánikom združenia.
4.3.6 Člen Správnej rady sa môže kedykoľvek vzdať svojej funkcie písomným oznámením, ktoré musí byt doručené predsedovi Správnej rady. V takomto prípade zaniká členstvo v Správnej rady posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi Správnej rady. V prípade predsedu Správnej rady, tento doručí písomné oznámenie ktorémukoľvek Správnej rady.
4.4 Revízor
4.4.1 Revízor vykonáva kontrolnú činnosť hospodárenia OZ. Správu o tejto revízii predkladá na prvom pracovnom stretnutí Správnej rady v každom novom kalendárnom v prípade žiadosti aktívneho člena na členskej schôdzi.
4.4.2 Revízora volí správna rada na dobu 5 rokov, pričom opätovné zvolenie sa pripúšťa.
ČLÁNOK V.
ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA
5.1 Združenie hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje Správna rada združenia. Správna rada združenia je povinná predložiť o hospodárení za kalendárny rok na členskej schôdzi OZ.
5.2 O príjmoch a výdajoch vedie účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov.
5.3 Príjmy združenia na činnosť OZ tvoria najmä: dobrovoľné dary, dotácie, granty a členské príspevky a výnosy z vlastnej činnosti.
5.4 O výške členských príspevkov a iných poplatkov na kalendárny rok rozhoduje Správna rada.
5.5 Výdavky združenia slúžia na zabezpečenie plnenia činností OZ, vrátane organizačné a personálneho zabezpečenia činnosti OZ (mzdy zamestnancov OZ, prenájom priestorov a pod.)
ČLÁNOK VI.
​VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
6.1 Zamestnávanie odborných pracovníkov, resp. zabezpečovanie služieb spojených s plnením s dosahovaním cieľov OZ, združenie zaisťuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
ČLÁNOK VII.
ZÁNIK ZDRUŽENIA
7.1 Zánik združenia nastáva v prípade, keď Správna rada rozhodne o zániku združenia, alebo o zlúčení s iným združením, alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra.
7.2 Správna rada pri zániku menuje likvidačnú komisiu zo svojich radov, ktorá rozhodne po vyplatení všetkých záväzkov o delimitácii zvyšného majetku do nástupníckej organizácie alebo inej organizácie, ktorej činnosť je príbuzná činnosti a cieľom OZ.
ČLÁNOK VIII.
​ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
8.1 Tento dokument nadobúda právnu účinnosť jeho registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.